ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Zangschool PopUp.

 

ARTIKEL 1 Inschrijving

Inschrijving bij Zangschool PopUp vindt plaats door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Zangschool PopUp. Hiermee verplicht de leerling/ouder zich tevens tot betaling van het lesgeld. Het lidmaatschap vangt aan, nadat PopUp het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum van ingang zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.  Een lesovereenkomst kan elk moment van het jaar ingaan.

Het lesseizoen loopt vanaf de aanvang van de basisschool lessen na de zomervakantie tot de aanvang van de zomervakantie van het basisonderwijs in de regio Noord. Indien niet vóór 1 juli van het lesseizoen schriftelijk is opgezegd, loopt de inschrijving automatisch een jaar door. De algemene voorwaarden zijn de leerling/ ouder ter beschikking gesteld uiterlijk op de datum van inschrijving.

 

ARTIKEL 2 Proefles

Nieuwe leerlingen worden in de gelegenheid gesteld een proefles te volgen.

Een individuele- of duoproefles duurt 30 minuten en is kosteloos en zonder verdere verplichtingen.

 

ARTIKEL 3 Lesseizoen/ periode

Een volledig lesseizoen bestaat uit 40 tot 42 lessen en loopt van augustus/september (afhankelijk van het einde van de zomervakantie van het basisonderwijs in de regio Noord) tot en met juni/ juli (afhankelijk van het begin van de zomervakantie van het basisonderwijs in de regio Noord).

 

ARTIKEL 4 Aantal lessen/ vakantie

De lessen vinden wekelijks of twee-wekelijks plaats met uitzondering van de door Zangschool PopUp ingeroosterde schoolvakantieweken zoals deze regulier zijn in het basisonderwijs, de zomervakantie duurt 6 á 7 weken.

 

ARTIKEL 5 Absentie leerling

Wanneer een leerling door ziekte of een andere oorzaak geen gebruik maakt van de les is de docent niet verplicht deze les in te halen wanneer deze niet 24 uur voor aanvang van de betreffende les is aafgemeld. Niettemin is de leerling het lestarief verschuldigd. Bij langdurige absentie van de leerling vanwege bijzondere omstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van Zangschool PopUp, kan de leerling vrijgesteld worden van de betaling van (een deel van) het lesgeld.

 

ARTIKEL 6 Absentie docent

Bij afwezigheid van de docent zal deze op een door hem te bepalen moment een inhaalles inplannen. Bij langdurige ziekte of andere oorzaak zal de docent zorg dragen voor een vervanger. Niet gegeven lessen door afwezigheid van de docent worden niet in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 7 Opzegging lesovereenkomst

De lesovereenkomst eindigt zodra de zomervakantie van het voortgezet onderwijs in de  regio Noord aanvangt en wordt automatisch met 1 jaar verlengd. Wil de leerling/ouder de lessen na de zomervakantie beëindigen, dan dient dit vóór 1 juli van het lopende lesjaar schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Zangschool PopUp.

 

ARTIKEL 8 Tussentijdse opzegging van de lesovereenkomst

Tussentijdse opzegging van de lesovereenkomst is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn en dient schriftelijk plaats te vinden. De opzegtermijn is één kalendermaand, volgend op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden (muv de zomervakantie). Dit houdt in dat na de opzegging het lestarief nog verschuldigd is over de opzegtermijn en dat de leerling recht heeft op deze lessen.

 

ARTIKEL 9 Betaling lesgeld

Het les geld is bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling vindt plaats aaan de hand van een maandelijks te ontvangen factuur van Zangschool PopUp aan het begin van de maand.

De betaling van de kidsgroep lessen zijn in twee termijnen. De eerste termijn loopt van september tot januari (150 euro). De tweede termijn van februari tot juli (170 euro. De eerste termijn kun je in stromen t/m november. De tweede termijn t/m mei. We brengen geen kosten in mindering wanneer iemand later instroomt.

 

ARTIKEL 10 Betalingsachterstand

Bij achterstand van betaling wordt een betalingsherinnering gestuurd. Wanneer 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering nog geen betaling is ontvangen volgt een tweede betalingsherinnering, waarvoor de administratiekosten 15 euro bedragen. Als vervolgens binnen 14 dagen na dagtekening van de tweede betalingsherinnering nog geen betaling is ontvangen, dan volgt een aanmaning. De kosten van de aanmaning bedragen eveneens 15 euro. Heeft binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning nog geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de leerling/ouder.